Miedzynarodowa Certyfikacja Trenerów

 

Informacja o certyfikacji

 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów MATRIK prowadzi certyfikację Trenerów Zarządzania w oparciu o ocenę na bazie kompetencji. Stowarzyszenie MATRIK stosuje tę metodę od 1998 roku. Wypracowana została ona we współpracy z Thames Valley University w Londynie a jej fundamentem jest brytyjski system standardów kompetencji NVQ – National Vocational Qualification. Przez  wiele lat MATRIK był  centrum certyfikacji najpierw dla EDEXCEL INTERNATIONAL a następnie dla PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL w zakresie potwierdzenia kompetencji trenerskich.

 

Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju to zawodowy certyfikat  potwierdzający kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w sześciu obszarach (modułach), które odzwierciedlają podstawowe aspekty pracy Trenera:

Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN – Identification and Analysis of Training Needs)

Kontakt z Klientem (CC – Contact with the Client)

Projektowanie szkoleń (TDS – Training Design)

Prowadzenie szkoleń (TDL – Training Delivery)

Ewaluacja Szkoleń (TE – Training Evaluation)

Rozwój Zawodowy Trenera (PPD – Personal and Professional Development)

 

Do każdego z obszarów (modułów) zdefiniowane zostały standardy, dotyczące umiejętności i wiedzy, których spełnienie wykazuje Kandydat/ka. Dowody spełnienia wszystkich standardów w zakresie wiedzy i umiejętności Kandydat/ka gromadzi w portfolio. Portfolio jest podstawą oceny czy Kandydat/ka jest kompetentny/a i czy otrzyma Certyfikat.

 

Dlaczego warto mieć Certyfikat?

 

Posiadanie Międzynarodowego Certyfikatu Trenerów Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wiąże się z szeregiem korzyści.

Już sam udział w procesie zdobywania Certyfikatu to:

 • Możliwość pracy z doświadczonym Trenerem (Doradcą), który towarzyszy Certyfikowanemu w procesie tworzenia portfolio;
 • Możliwość otrzymania rozwojowej informacji zwrotnej na każdym etapie tworzenia portfolio, np. na temat przygotowanego scenariusza szkolenia,  fragmentu przeprowadzonych warsztatów, materiałów przygotowanych dla klienta;
 • Poszerzenie wiedzy na temat międzynarodowych standardów szkoleniowych i ich zastosowania w praktyce, gdyż cały proces certyfikacji opiera się tychże międzynarodowych standardach;
 • Stworzenie portfolio, które stanowi dowód kompetencji certyfikowanego, a poszczególne jego elementy mogą być wykorzystywane na przykład w tworzeniu ofert, informacji dla klientów.

Udział w procesie certyfikacji to droga do rozwoju zawodowego doświadczonych Trenerów, którzy mogą się wykazać posiadanymi kompetencjami i zobaczyć na ile odpowiadają one standardom międzynarodowym. Z jednej strony jest to potwierdzenie już posiadanych umiejętności i wiedzy, z drugiej wyznaczenie sobie celów rozwojowych w obszarach, gdzie wiedza i umiejętności nie są jeszcze wystarczające.

 

Samo posiadanie certyfikatu to korzyści, które wiążą się z:

 • Posiadaniem dokumentu, który potwierdza kompetencje trenerskie i jest oparty na uznawanej w całej Europie, USA i Kanadzie metodologii;
 • Potwierdzeniem kwalifikacji przez najstarsze i największe Stowarzyszenie zrzeszające Trenerów Zarządzania w Polsce;
 • Dołączeniem do elitarnej grupy Trenerów posiadających certyfikat;
 • Spełnieniem coraz częściej pojawiających się wymogów formalnych dla Trenerów polegających na potwierdzenia kompetencji trenerskich certyfikatem.

 

Jak przystąpić do procesu certyfikacji i jak wygląda krok po kroku zdobywanie Certyfikatu: otwórz

Informacji o przystąpieniu do Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK udzielamy:
•    pod numerem telefonu 12 247 22 18
•    e-mailowo: certyfikacja@matrik.pl

Tylko do 30 czerwca 2016 r. oferujemy promocyjne ceny za udział w Procesie:
•    Dla Członków Stowarzyszenia MATRIK jest to cena 4464 zł (I rata 3200 zł, II rata 1264 zł), dla pozostałych osób 5580 zł (I rata 3700 zł, II rata 1880 zł).
•    Po okresie promocyjnym ceny będą wynosiły odpowiednio: 4960 zł (I rata 3500 zł, II rata 1460 zł) dla Członków Stowarzyszenia MATRIK i 6200 zł (I rata 4100 zł, II rata 2100 zł) dla pozostałych osób.
 

 

 

Warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji jest:

 • posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego (mgr, mgr inż., lek. med.);

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń;

 • przeprowadzenie w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 100 dni szkoleniowych

 

W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków Kandydat/tka może przystąpić do procesu certyfikacji, którego kolejne etapy wyglądają następująco:

 


Proces zgłaszania się, weryfikacji i rejestracji Kandydata/tki

(czas trwania od 8 – 12 tygodni)

Zgłoszenie się Kandydata/tki, który spełnia wstępne warunki do procesu certyfikacji. Zgłaszając się Kandydat/ka składa osobiście w biurze Stowarzyszenia (ul. Pawlikowskiego 6/7, 31-127 Kraków, godz. 8.30 - 17.00), przesyła oryginały pocztą lub przesyła skany oryginałów mailem, a oryginały pocztą następujące dokumenty:

 • CV (według wzoru, który stanowi Załącznik do procedury);

 • List motywacyjny;

 • Dossier trenerskie zawierające wykaz przeprowadzonych szkoleń, wraz z zaświadczeniami, referencjami, certyfikatami potwierdzającymi zrealizowanie minimum 100 dni szkoleniowych

 • Oświadczenie o niekaralności

Analiza dokumentów przez Menedżera Procesu Certyfikacji (14 dni)

W przypadku pozytywnej opinii Menedżera Procesu Kandydat/ka w ciągu 14 dni od zakończenia oceny zostaje zaproszony przez Menadżera Procesu na rozmowę, której celem jest ustalenie motywacji oraz możliwości spełnienia warunków otrzymania certyfikatu.

W przypadku pozytywnej opinii Menedżer Procesu podejmuje wstępną decyzję o zatwierdzeniu Kandydata/tki.

W przypadku negatywnej opinii Menedżera Procesu Kandydat/ka otrzymuje odmowę wraz z uzasadnieniem.

Po podjęciu wstępnej decyzji o zatwierdzeniu Kandydata/tki Menedżer Procesu w ciągu 3 dni roboczych rozsyła CV i list motywacyjny Kandydata/tki do wszystkich członków Stowarzyszenia MATRIK. Członkowie Stowarzyszenia mają 14 dni na zaopiniowanie kandydatury.

W przypadku opinii pozytywnych lub braku negatywnych na najbliższym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu Kandydata do procesu certyfikacji. W ciągu 14 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd następuje podpisanie umowy z Kandydatem/tką.

W przypadku opinii negatywnych Menedżer Procesu ma 30 dni na wyjaśnienie wątpliwości oraz podjęcie po konsultacji z Zarządem decyzji o przyjęciu lub nie Kandydata/tki do procesu. W przypadku decyzji negatywnej Kandydat/ka otrzymuje informację wraz uzasadnieniem.

Po podpisaniu umowy kandydat wpłaca pełną kwotę wysokości 7 900 zł (słownie siedem tysięcy dziewięćset złotych) na konto Stowarzyszenia: 07 1140 2017 0000 4402 1294 9732.

Po wpłaceniu całej kwoty Kandydat zostaje zarejestrowany w Edexcel.

Po zarejestrowaniu w ciągu 7 dni Menedżer procesu przydziela Kandydatowi/Kandydatce Asesora (1). Asesor (1) będzie towarzyszył Kandydatowi/Kandydatce w kompletowaniu dowodów do portfolio.

Praca nad kompletowaniem Porfolio

(Kandydat/ka powinien/na złożyć nie później niż 12 miesięcy od daty warsztatu certyfikacyjnego)

Warsztat ceryfikacyjny Asesora (1) z Kandydatem/tką służy wyjaśnieniu na czym polega ocena na bazie kompetencji, jakie są sposoby zbierania dowodów na wykazanie kompetencji w zakresie poszczególnych standardów; ustaleniu zasad i harmonogramu pracy i współpracy między Asesorem i Kandydatem/tką.

Podczas warsztatu certyfikacyjnego Kandydt/ka otrzyma:

 • Podręcznik „Międzynarodowy Certyfikat trenera zarządzania”;

 • Dokumentów pomocniczych w formie elektronicznej.

Warsztat certyfikacyjny trwa 3 godziny.

Wynikiem warsztatu jest:

 • Przygotowanie harmonogramu prac nad portfolio;

 • Ustalenie formy konsultacji (spotkania, konsultacja telefoniczna, mailowa, Skype);

 • Zaplanowanie trzech weryfikacji cząstkowych (po skompletowaniu dowodów w dwóch modułach/obszarach)

Praca nad portfolio

Kandydat/ka w ramach pracy nad portfolio otrzymuje 25 godzin indywidualnego wsparcia szkoleniowo – doradczego od Asesora (1). W ramach tych godzin zawiera się:

 • 3 godziny warsztatu certyfikacyjnego;

 • Trzy weryfikacje cząstkowe (każda weryfikacja obejmuje dwa moduły), po każdej weryfikacji cząstkowej Asesor (1) udziela pisemnej informacji zwrotnej odnośnie kompletności materiału;

 • Superwizja trenerska (obserwacja Kandydata/tki w trakcie prowadzenia zajęć, pełna sesja szkoleniowa – 90 minut), udzielenie rozwojowej informacji zwrotnej odnośnie poziomu wiedzy i umiejętności, informacja zwrotna zostaje dołączona do portfolio

Asesor (1) wyraża na piśmie swoją opinię o kompletności całego portfolio natomiast decyzję o złożeniu portfolio do oceny podejmuje Kandydat/ka.

Złożenie przez Kandydata/tkę portfolio do oceny do biura Stowarzyszenia

Proces oceny portfolio

(czas trwania 16 – 20 tygodni)

Menedżer procesu w ciągu 7 dni od złożenia portfolio dokonuje wyboru Asesora (2). W ciągu 7 dni Asesor (2) odbiera portfolio z biura Stowarzyszenia

Ocena portfolio przez Asesora (2) jest dokonywana w ciągu 42 dni od daty odbioru portfolo z biura Stowarzyszenia. Istnieje możliwość jednorazowego odroczenia oceny portfolio w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Termin odroczenia na uzupełnienie dokumentów określa Asesor (2) oceniając jaki czas jest potrzebny Kandydatowi/Kandydatce na uzupełnienie materiału dowodowego. Termin nie może przekroczyć 3 miesięcy.

W przypadku pozytywnej oceny Asesor (2) przesyła portfolio do Asesora (3), który ocenia wybrane elementy portfolio. Na ocenę Asesor (3) ma 14 dni. Swoją ocenę przesyła do Asesora (2), który sporządza pisemną informacje dla Kandydata/tki dotyczącą zaproszenia na indywidualną rozmowę, planu rozmowy oraz dokumentów (dowodów), które Kandydat/ka powinien/na przynieść.

W ciągu 30 dni od zaproszenia zostaje przeprowadzona indywidualna rozmowa końcowa z Kandydatem/tką. Rozmowa końcowa ma charakter rozwojowy, trwa około 2 godziny zegarowe. W przypadku pozytywnej oceny Asesora (2)w zakresie wystarczających kompetencji Kandydata/tki w 6 obszarach (modułach) Asesor (2) informuje o tym Kandydata/tkę. Następnie Stowarzyszenie występuje o przyznanie Certyfikatu do Edeźcela.

Wręczenie certyfikatu

Wręczenie certyfikatu jest zawsze dużym świętem w Stowarzyszeniu, dlatego zawsze staramy się nadać tej uroczystości dużą rangę. Często wręczenie certyfikatu jest łączone z ważnym wydarzeniem jakim jest konferencja, spotkanie noworoczne.

 


Dodatkowa procedura

W przypadku negatywnej oceny portfolio, gdy Asesor (1) uzna dostarczony materiał za niekompletny na prośbę Kandydata/tki portfolio może być sprawdzone przez innego wyznaczonego przez Menedżera procesu Asesora. W takim przypadku Kandydat/ka ponosi dodatkową opłatę w wysokości 1500 zł

W przypadku negatywnej oceny portfolio przez Asesora (1) portfolio niezależnie od tego faktu może być przekazywane do oceny Asesorowi (2) jeżeli Kandydat/ka podejmie taka decyzję

W przypadku gdy Asesor (2) potwierdzi ocenę Asesora (1) Proces certyfikacji Kandydata/tki jest zamykany bez możliwości odwołania

W przypadku gdy tylko jeden z Asesorów (1) lub (2) wyraził negatywną opinię, Kandydat/ka otrzymuje taką informację i może się odwołać do Menedżera procesu, w terminie 7 dni od daty otrzymania drugiej oceny.

W przypadku złożenia przez Kandydata/tkę odwołania, Menedżer procesu w terminie 7 dni powołuje nowego Asesora (2), który w terminie 30 dni przeprowadza trzecią i ostatnią ocenę portfolio. Za tę ocenę Kandydat/ka wnosi opłatę w wysokości 1500 zł

Negatywna opinia nowego Asesora (2) powoduje ostateczne zamknięcie procesu certyfikacji

W przypadku pozytywnej oceny nowego Asesora (2) w terminie do 30 dni przeprowadzana jest podsumowująca ocena rozwojowa

W przypadku pozytywnej oceny nowego Asesora (2) rozmowy Stowarzyszenie wnioskuje o przyznanie certyfikatu

Wręczenie certyfikatu

 

Dodatkowa informacje

Nad prawidłowością procesu certyfikacji czuwa Weryfikator Zewnętrzny będący przedstawicielem instytucji akredytacyjnej Pearson Edexcel International.

Wszystkie dokumenty dostarczone przez Kandydata/tkę w portfolio są traktowane jako poufne.

 

Łączny czas pracy nad uzyskaniem Certyfikatu wynosi 12 miesięcy od daty rejestracji Kandydata/tki w Edexcelu. Okres ten może być wydłużony do 3 lat.

W okresie między trzecim, a piątym rokiem od rejestracji może nastąpić reaktywacja Kandydata/tki pod warunkiem wpłacenia przez zainteresowanego/zainteresowaną opłaty manipulacyjnej. Wysokość stawki opłaty w danym okresie jest ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia.

Po upływie 5 lat od rejestracji proces certyfikacji zostaje zamknięty

 

Dodatkowe informacje

Nad prawidłowością procesu certyfikacji czuwa Weryfikator, będący wybranym przedstawicielem Stowrzyszenia.

Wszystkie dokumenty dostarczone przez Kandydata/tkę w portfolio są traktowane jako poufne.

Łączny czas pracy nad uzyskaniem Certyfikatu wynosi do 12 miesięcy od daty rejestracji Kandydata/tki w Stowarzyszeniu.

 

„Procedura stanowi własność Stowarzyszenia MATRIK i nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek sposobem – elektronicznie i mechanicznie, włączając kopiowanie, nagrywanie czy składowanie i pobieranie z jakiegokolwiek systemu przechowywania- bez wyraźnej pisemnej zgody SKiTZ MATRIK”